Behandelovereenkomst

 • De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd
 • in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) ende Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 • De cliënt geeft Natural Medicine Practice Elena naar beste weten de inlichtingen en medewerking die Natural Medicine Practice Elena nodig heeft voor het uitvoeren van de behandeling. Bij de uitvoering laat Natural Medicine Practice Elena zich leiden door hetgeen de cliënt  redelijkerwijs behoort of kan weten ten aanzien van zijn/haar klachten en de behandelwijze

 •   Voor het verminderen van de hoofdklacht en de daarmee verband houdende klachten

 • Klachten die eventueel in de loop van het behandeltraject naar voren komen.

 • Natural Medicine practice Elena heeft de cliënt in het kader van de behandeling, op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk, ingelicht over de voorgestelde behandeling en werkvormen, de tarieven en over de ontwikkelingen omtrent de behandeling en de gezondheidstoestand van de cliënt.

 • Natural Medicine practice Elena houdt een cliëntdossier bij en handelt hierbij overeenkomstig met de AVG. De cliënt kan een kopie opvragen en kan ook vernietiging eisen waaraan Natural Medicine practice Elena wettelijk verplicht is mee te werken, tenzij er sprake is van een wettelijke aanwijsbare reden of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere cliënt in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere medisch aanwijsbare oorzaak.
 • Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.

 •  Voor een voortgangs- of eindrapportage aan mijn huisarts of behandelend specialist.

 • Voor overleg met collega’s door de behandelaar, indien deze dat noodzakelijk acht

 • Natural Medicine practice Elena moet bij haar werkzaamheden de zorg van een goed zorgverlener in acht te nemen en handelt daarbij in overeenstemming met de op haar rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor de zorgverlener geldende professionele standaard. Indien noodzakelijk verwijst Natural Medicine Practice Elena door naar een arts/specialist, ook als de behandeling door Navita niet meer kan plaatsvinden als gevolg van ziekte, aandoening of overlijden.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden. Eenzijdige beëindiging door de cliënt mag plaatsvinden indien de cliënt de behandeling niet langer op prijst stelt of nodig acht. Als dit gebeurt tegen het advies van Natural Medicine practice Elena, is het risico voor de cliënt en is dan bereid een verklaring te tekenen waarop cliënt erkent dat de behandeling zonder goedkeuring van Natural Medicine practice Elena beëindigt. De behandeling door Navita kan eenzijdig worden beëindigd als redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht dat zij de behandeling voortzet. De cliënt op de hoogte is van de klachtenprocedure en zich voor klachten kan wenden tot de geschilleninstantie

 •   De geboden behandeling aanvullend is op de reguliere geneeskunde.

 • Betalingswijze van de behandelingen is overmaken na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen na de behandeling.

 • Een afspraak moet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

 • Indien de cliënt ontevreden is over de behandeling of bejegening geldt de klacht- en tuchtregeling van de MBOG en/of CAT.

 • Als de cliënt jonger is dan 16 jaar, is er toestemming voor de behandeling moet gegeven worden.
 • Naam therapeut:          Drs. Elena Karnaukhova
 • Praktijk AGB-code:   90062273;      Persoonlijk AGB-code: 90102877